EXHIBITION AND SUPPORT

เนื่องด้วย เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) อันประกอบด้วย เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล จะจัดประชุมวิชาการร่วม ประจาปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์ ทันตกรรม การพยาบาล และ สาธารณสุขอื่นๆ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ทั้งนี้รายได้จากการลงทะเบียนทั้งหมดจะนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวาทินี ใยถาวร

Tel : 027624028

Email: [email protected]